Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Crowe Spark BV dat plaatsvindt in het kader van jobbeurzen waar de Betrokkenen aan deelnemen.

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan en gebeurt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (bekend als ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen. Daarnaast krijgt u meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten.

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

CROWE SPARK BV
Sneeuwbeslaan 14
2610 Wilrijk
Ondernemingsnummer: 0466 871 391

Hierna genoemd, de Onderneming.

 

2. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Onderneming verzamelt de volgende categorieën van persoonsgegevens rechtstreeks bij de Betrokkene:

 • Identificatiegegevens;
 • Contactgegevens;
 • Informatie over opleiding en vorming;
 • Enige andere informatie die de Betrokkene meedeelt.

 

3. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door de Onderneming verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden en op basis van de hierna vermelde rechtsgronden:

 • Om een databank van potentiële kandidaten bij te houden (talentendatabank) zodat u later gecontacteerd kan worden over job opportuniteiten: de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming;
 • Om aanwervings- en selectieactiviteiten uit te voeren: de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst;
 • Om met u te communiceren over onze diensten, activiteiten, evenementen en het versturen van andere commerciële communicaties die relevant voor u zijn (onder meer via nieuwsbrieven): de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming;
 • Om u een geschenk te kunnen opsturen: de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de vroegere verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onaangetast.

 

4. BEWARING

De Onderneming verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Persoonsgegevens die verwerkt worden voor toekomstige sollicitaties (i.e. de talentendatabank) worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf de ontvangst. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de invulling van een lopende vacature worden bewaard tot 1 jaar na invulling van de vacature of het afsluiten van het sollicitatieproces.

Voor ons geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Voor het versturen van onze communicaties houden wij uw persoonsgegevens bij tot wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, waarna wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel stopzetten.

 

5. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In het kader van de verwezenlijking van hogervermelde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met:

 • Gerechtelijke-, politionele of administratieve autoriteiten, wanneer de wet ons dat oplegt of zover nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Externe dienstverleners (zoals derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens (IT-providers), rekruteringskantoren en communicatiebureaus).

Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

Indien een van bovengenoemde partijen de rol van ‘verwerker’ heeft, zal de onderneming met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

6.RECHTEN

U geniet van de volgende rechten ten aanzien van de onderneming:

 • Recht op toegang/inzage van uw persoonsgegevens: u heeft het recht op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. Dit omvat tevens het recht om een kopie te vragen.
 • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens: u heeft het steeds het recht om uw gegevens te verbeteren indien deze niet accuraat zouden blijken te zijn.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, van zodra er geen rechtmatige grondslag meer is om deze gegevens te verwerken.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en, in geval van beperking, de verwerking te beperken tot de loutere opslag ervan.
 • Recht op vrije overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of ons te vragen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen.
 • Recht op intrekking van uw toestemming: de toestemming die u ons heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken,zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming wordt ingetrokken.
 • Recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing (in dit laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Dergelijk verzet is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Recht om klacht in te dienen: indien u meent dat wij de AVG overtreden hebben, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de instantie die toezicht houdt op de correcte naleving van de AVG: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

De bovenstaande rechten kunnen soms slechts in bepaalde gevallen van toepassing zijn en kunnen onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, vrijstellingen of uitzonderingen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

7. VRAGEN OF KLACHTEN

Voor enige klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan de Betrokkene contact opnemen met Crowe Spark BV op het e-mailadres contact@crowe.be. Bovendien heeft de Betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.